The Saxons Scene

– only the parts in Sarkese follow –

The Choir: 🔊

vyer Saxôn, mème un dragon,            The old Saxons and even a dragon,

i’trambłìdre tû̥ dvân sê sérmân.               They all trembled before his “curses”.

É lz’ìle du Chnal, sû̥ san bâton                  And all the Channel Islands, under his staff

fùdre an pê é sàn fǒrbân.                          Were at peace and without “fiends”.

Monk:                  Mêtre Maguaře, Mêtre Maguaře!!🔊

Magloire:            Či ki s’árvit achteuře, man jóne? Lê Jêryê égen?🔊

Monk:                  Nâni’dha! Ch’ê dê Saxôn!!🔊

Magloire:            Dê Saxôn? Sòve-nû̥, nůtre sòveuř!🔊

Monk:                  Či k’j nǔ̥z’n alon fěre!?🔊

Monk:                  Vnè ichin, é jtè chê roke sù lê Saxôn.🔊

The Choir: 🔊

É lê Sérčê, nû̥, j’eûme tůt płen,                                And we the Sarkese, we had plenty

d’manjẏ é d’travâł é pâ d’mal ů d’fen.                  Of food and work and no evil or hunger.

Á la Mónnî, j’fîme du pen,                                        At the Moinerie, we made bread,

šé’k i’n ssa jhamê égen.                                            Something we will never see again.

back to the list